[Logo de l'entreprise] Pièces détachées  HORECA - INDUSTRIE  Onderdelen

Accueil Contactez-nous Sommaire Recherche Conditions de vente Verkoopsvoorwaarde WEBSHOP Verkoopsvoorwaarde

 

[En construction]

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle overeenkomsten worden met onze voorwaarde aangegaan, met uitsluiting van de voorwaarden van onze medecontractanten. Zelfs indien wij geen voorbehoud in de discussie uitdrukken, doen wij van deze beding geen afstand.

Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis.

 • Geen enkele levertijd staat vast, deze wordt, enkel per informatie gegeven.
 • De prijzen die op de tarieven en prospectussen voorkomen hebben een informatieve waarde en zijn vatbaar voor wijzigingen op om het even welk tijdstip zonder dat wij verplicht zijn de klant hiervan op de hoogte te stellen.
 • De prijzen die op onze aanbiedingen voorkomen zijn eveneens vatbaar voor wijzigingen in funktie van deze die door onze leveranciers zouden worden opgelegd tussen het tijdstip van het aanbod en het tijdstip van de levering, het prijsverschil zal door de koper gedragen worden zonder dat hij hierover bericht zal ontvangen hebben.

Leveringstermijn

 • De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Wanneer zij overschreden worden geeft dit de klant niet het recht zijn bestelling te annuleren en het geeft geen aanleiding tot de betaling van schadevergoeding.
 • De leveringstermijnen worden opgeschort, indien de betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nagekomen of indien de inlichtingen, die door hem aan ons verschaft dienen te worden, ons niet te gelegener tijd bereiken.
 • De leveringstermijnen worden evereens opgeschorst in ieder geval van overmacht daaronder vallen met name rebuten, ongevallen, staking, lock outs, epidemie, brand, overstroming, gebrek aan arbeidskrachten, brandstoffen, of grondstoffen, tekortkoming van onze leveranciers, enz ... en in het algemeen iedere oorzaak, die het normale verloopder onderneming of haar zendingen zou kunnen belemmeren.

Studies en ontwerpen

Wij behouden integraal de intellektuele eigendom van onze studies, dokumenten en ontwerpen door ons overhandigd of toegezonden.

Waarborg

Ons materiaal is normaal gewaarborgd tegen elk gebrek in de stof of fabricatiefout gedurende zes maand mits de klacht binnen vier en twintig uur na het ontdekken per aangetekend schrijven te onze kennis wordt gebracht. Onze garantie vervalt indien de goederen werden be of verwerkt, onoor deelkundig of onjuist werden behandeld. Onze verplichtingen strekken zich in geen geval verder uit dan tot kosteloze vervanging ( voor onderdelen ) of herstelling van de geleverde goederen of onderdelen daarvan, zonder dat wij tot einige schadevergoeding uit welke oorzaak ook, zullen gehouden zijn. De daguren alsmede het vervoer van de stukken  vallen ten laaste van de koper. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid van de hand voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, namelijk deze die voortvloeit uit een gebrekkige montage, een onvoldoende onderhoud, een normale slijt of een waardevermindering of ongeval dat het gevolg is van slordigheid, gebrek aan bewaking of een gebruiK dat niet het normaal voorziene gebruik is.

Betwistingstermijn

Geen enkele klacht zal geldig zijn indien ze niet schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen geschiedt.

Vervoer

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst worden de goederen verzonden op risico van de geardesseerde.

Eigendom

Het verkochte materiaal en al de toebehoren ervan blijven onze exclusieve eigendom zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Betaling en te late betaling

 • Behoudens andere bepaling, zijn onze fakturen kontant en op onze zetel betaalbaar. Wissels afwijken van die regel niet.
 • Bij gebrek van betaling van één opeisbare faktuur, worden alle andere openstaande fakturen van rechtswege ook opeisbaar.
 • Van rechtswege en zonder in mora stelling worden de volgende minimale vergoedingen en interesten verschuldigd :
 •     15 % van de onbetaalde fakturen met een minima van 18,59 € plus de interest van 1 % per begonnen maand sedert dat ze opeisbaar zijn.
 •     25 % van de overeengekomen prijs, in geval van annulering voor de leveringsdatum.
 •     35 % van de prijs, in geval van weigering bij de levering zelf, het geheel behoudens het bewijs van een hogere schade voor ons.

Bevoegdheidsbeding

De rechtbanken van onze zetel zijn alleen bevoegd.

Maatschappelijk zetel : Rue de alliés 34 - 1190 Bruxelles